Wrestling-Titles.com
Facebook twitter


Home > Japan > WRESTLE-1 >

symbols ] country codes ]
[ 日本語 ]


WRESTLE-1 Tag Team Championship
(as of 2017/11/19)

Kazu Hayashi & Shuji Kondo 2014/11/30Tokyo
Defeats AKIRA & Manabu Soya in 10-team round-robin tournament final to become the first champions.
Manabu Soya & Jun Kasai 2015/07/12 Tokyo
Masayuki Kono & Shuji Kondo 2015/11/27 Tokyo
Yuji Hino & Kazma Sakamoto 2016/03/06 Sendai
Yasufumi Nakanoue & Yuji Okabayashi 2016/06/08 Tokyo
Manabu Soya & Jun Kasai [2] 2016/07/29 Tokyo
Seiya vacates on 16/08/19 due to shoulder injury.
Kaz Hayashi & Kotaro Suzuki 2016/09/18 Tokyo
Defeat Shuji Kondo "brother" YASSHI.
Koji Doi & Kumagoro 2017/03/20 Tokyo
Masayuki Kono & Takanori Ito 2017/05/04 Tokyo
Koji Doi & Kumagoro [2] 2017/06/24 Yokohama
Kazu Hayashi & Shuji Kondo [2] 2017/09/02 Yokohama
Koji Doi & Kumagoro [3] 2017/11/19 Chiba